pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom webovej stránky umiestnenej pod doménou www.stavebniny-stavplot.sk

1. DEFINÍCIE POJMOV

1.1.       Slová, slovné spojenia a/alebo aj ucelené súbory viacerých slov začínajúce veľkým začiatočným písmenom (pojmy) použité v týchto Podmienkach (pojem definovaný nižšie) majú význam udelený im v tomto článku (1.) týchto Podmienok. Na základe uvedeného preto v týchto Podmienkach, pokiaľ z ich znenia výslovne nevyplýva inak:

Cena“ znamená celkovú cenu uvedenú v Objednávke, najmä cenu za Tovar, ktorý si Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj všetky dane, poplatky, vrátane Dopravného;

Dopravné“ znamená cenu za dopravu Tovaru ku Kupujúcemu a prípadne manipuláciu s Tovarom;

Internetová stránka“ znamená internetovú stránku Predávajúceho, prostredníctvom ktorej Predávajúci umožňuje Kupujúcemu zadávanie Objednávok, Dopytov na kúpu Tovaru; touto stránkou je www.stavebniny-stavplot.sk, prípadne iná internetová stránka Predávajúceho určená na tento účel;

Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Objednávka“ resp. „Dopyt“ znamená prejav vôle Kupujúceho uskutočnený prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, z ktorého je zrejmé, že Kupujúci má záujem kúpiť Tovar ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky a zároveň následne uzavrieť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu;

Podmienky“ znamená tieto obchodné a záručné podmienky Predávajúceho pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetovej stránky, ktoré sú súčasťou Objednávky resp. Dopytu a Kúpnej zmluvy;

Pracovný deň“ znamená akýkoľvek deň okrem sobôt, nedieľ a dní, ktoré sú podľa zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, v znení neskorších predpisov štátnymi sviatkami alebo ďalšími dňami pracovného pokoja;

Predávajúci“ znamená obchodnú spoločnosť Stavplot s.r.o. so sídlom na ulici Ružová 182, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 46342931 , DIČ: 2023349350, telefón: +421905539100, e-mail: info@stavebniny-stavplot.sk, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28192/T, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetovej stránky predáva Tovar;

Kupujúci“ znamená fyzickú osobu spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, ktorá prejavila záujem nakupovať Tovar prostredníctvom internetovej stránky a uzavrieť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu ohľadom Tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a prostredníctvom elektronických prostriedkov odoslala Objednávku resp. Dopyt a doručila ju/ho Predávajúcemu. Za Kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca;

Kúpna zmluva“ znamená právny úkon ako aj obsah právneho úkonu uzavretého medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorým sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť Cenu;

Reklamačný poriadok“ znamená reklamačný poriadok Predávajúceho pre reklamácie Tovaru predávaného Predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky, ktorý je inkorporovaný do textu týchto Podmienok a ktorý zároveň obsahuje informácie o záruke vo vzťahu k Tovaru zakúpenému u Predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky;

Tovar“ znamená hnuteľné veci (i.e. výrobky), ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom internetovej stránky;

Zákon o ochrane spotrebiteľa“ znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; a

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“ znamená zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1.       Tieto Podmienky upravujú proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky, podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom internetovej stránky a práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom internetovej stránky.

2.2.       Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim  sa riadia týmito Podmienkami, ďalšími podmienkami uvedenými na Internetovej stránke a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.3.       Na Kupujúceho, ktorým je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa nevzťahujú ustanovenia článku (6.) „Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie Tovaru“ a článku (7.) „Reklamačný poriadok“ týchto Podmienok. Zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi výlučne a len ust. § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.       Kupujúci si objednáva Tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového systému na Internetovej stránke, podľa pokynov uvedených na Internetovej stránke, a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku (3.) týchto Podmienok.

3.2.Po stlačení tlačidla „OBJEDNAŤ“ sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Kupujúceho. Nákupný košík Kupujúceho je Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie. V náhľade nákupného košíka si Kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci. K cenám za Tovar sa pripočíta aj Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť“, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov v rámci vypĺňania Objednávky, kde danú zmenu údajov Kupujúci môže vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Kupujúceho, Kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Odoslať Objednávku“, čím Kupujúci zároveň potvrdí, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný o (a) vlastnostiach Tovaru, (b) celkovej Cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť a (c) súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy s tým, že náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (napríklad náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša a hradí výlučne a len Kupujúci. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito Podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkam“.

3.3.       Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať vyplnené všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho so všetkými v Objednávke požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov objednávaného Tovaru, množstvo objednaného Tovaru a taktiež spôsob dodania objednaného Tovaru, prípadne ďalšie údaje v zmysle Objednávky. Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do elektronického systému Predávajúceho, sa nepovažuje za záväznú akceptáciu Objednávky v zmysle bodu (3.4.) tohto článku (3.) týchto Podmienok a plní len informačné účely pre potreby Kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do elektronického systému internetovej stránky. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie Tovaru.

3.4.       Doručenou Objednávkou je Kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, t.j. skôr ako Predávajúci odošle Kupujúcemu e-mail s akceptáciou Objednávky alebo Predávajúci telefonicky oznámi Kupujúcemu akceptáciu Objednávky.

3.5.       Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, tak že o akceptácii Objednávky upovedomí Kupujúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke a to zaslaním e-mailu s akceptáciou príslušnej Objednávky Kupujúceho (ďalej aj len ako „Akceptácia objednávky“). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením Akceptácie Objednávky Predávajúcim Kupujúcemu.

3.6.       Kupujúci má právo stornovať Objednávku (a) písomným oznámením zaslaným na adresu sídla Predávajúceho, alebo (b) e-mailom na adresu: info@stavebniny-stavplot.sk, a to v prípade, že Cena z Objednávky ešte nebola uhradená. V prípade, že Kupujúci stornuje Objednávku po uhradení Ceny z Objednávky, ale ešte pred dodaním Tovaru, hoci ešte neuplynula Dodacia lehota, Predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním Objednávky Kupujúceho a storno poplatok vo výške dvadsať (25) % (percent) z ceny objednaného Tovaru; tým nie je dotknuté právo Kupujúceho, ktorý nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ako je toto bližšie konkretizované v článku (6.) týchto Podmienok.

3.7.       Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu Tovaru uvedenú na Internetovej stránke pri Objednávkach všetkých Tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť Objednávku pred uzavretím Kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku Tovaru uvedeného na Internetovej stránke ako aj v prípade, ak Predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru uvedenej na Internetovej stránke alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedeného na Internetovej stránke alebo dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto Podmienok, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak (i.e. napríklad na inom plnení). O stornovaní, resp. zrušení Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú pri vypĺňaní Objednávky.

3.8.       Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob Tovaru alebo nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru  uvedenej na Internetovej stránke alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedeného na Internetovej stránke dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto Podmienok. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť Kupujúcemu už Kupujúcim prípadne zaplatenú Cenu za Tovar dohodnutú v Kúpnej zmluve v lehote štrnásť (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho; tým nie je dotknuté právo Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.       Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola Predávajúcim akceptovaná (i.e. potvrdená), zaplatiť Cenu platnú v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu, a to riadne a včas, pričom Kupujúci môže úhradu Ceny za objednaný Tovar uskutočniť jedným z nasledujúcich spôsobov (a) úhradou pri dodávke Tovaru na dobierku, (b) úhradou vopred na bankový účet Predávajúceho a (c) úhradou vopred priamym vkladom na bankový účet Predávajúceho. Úhradou sa rozumie moment pripísania celej Ceny na účet Predávajúceho.

4.2.       Predávajúci je platca DPH.

4.3.       Predávajúci si účtuje Dopravné pri preprave kuriérom s tým, že výška sumy Dopravného sa vyráta na základe hmotnosti objednaného Tovaru.

4.4.       Daňový  doklad (faktúra) na Cenu vystavenú Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň aj ako dodací list.

4.5.       Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a najneskôr do štrnásť (14) dní mu vrátiť Cenu zaplatenú za Tovar alebo preddavok, ako aj prípadné ďalšie poplatky, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade vrátenia Ceny alebo jej časti Predávajúcim Kupujúcemu podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci vráti zaplatenú Cenu alebo jej časť, Kupujúcemu spôsobom úhrady, ktorý si Kupujúci zvolil pri Objednávke.

4.6.       Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením celej Ceny za Tovar a jeho prevzatím. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1.       Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu najneskôr do tridsať (30) Pracovných dní (ďalej aj len ako „Dodacia lehota“). Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí Tovaru, t.j. na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy (i.e. Akceptáciou objednávky). V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady Ceny za Tovar (prevodom platby z účtu na účet) začína Dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Ceny, t.j. od pripísania celej sumy Ceny na účet Predávajúceho.

5.2.       V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v Dodacej lehote, Predávajúci je o tejto skutočnosti povinný Kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania Tovaru, prípadne Predávajúci ponúkne Kupujúcemu náhradné plnenie. Pokiaľ Kupujúci prejaví súhlas s dodaním Tovaru v navrhovanom náhradnom termíne, je Predávajúci povinný dodať Tovar v tejto dodatočnej lehote. Pri náhradnom plnení je Predávajúci povinný Kupujúcemu dodať Tovar minimálne v rovnakej kvalite a cene. V prípade náhradného plnenia, je náhradné plnenie Predávajúci oprávnený Kupujúcemu poskytnúť len v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho s poskytnutím náhradného plnenia. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa pôvodne dohodnutej dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočne poskytnutej lehote, Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, bod (4.5.) článku (4.) týchto Podmienok platí primerane.

5.3.       Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu na adresu, ktorú Kupujúci uvedie v Objednávke ako miesto doručenia (výlučne na území Slovenskej republiky, ak nie je výslovne stanovené alebo dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim inak). Prepravca Tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je Kupujúcim a či je oprávnená prevziať Tovar.

5.4.       Dodanie Tovaru sa uskutočňuje Predávajúcim prostredníctvom využitia kuriérskych služieb alebo Slovenskou poštou, a to v pracovných dňoch. Predávajúci a/alebo prepravca je oprávnený avizovať dodávku Tovaru Kupujúcemu e-mailom, SMS správou alebo inou vhodnou formou (napríklad telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol tieto údaje Kupujúceho prepravcovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania Tovaru. Kupujúci je povinný pri doručení Tovaru s osobným prevzatím Tovaru riadne preukázať svoju totožnosť, ako aj oprávnenie prevziať Tovar, spolu s oprávnením podpísať príslušné dokumenty tvoriace súčasť zásielky, a to v súlade s pokynmi Predávajúceho, pričom Kupujúci je povinný preukázať svoje oprávnenie prevziať Tovar originálom alebo úradne overenou kópiou príslušného dokumentu preukazujúceho danú skutočnosť. Kupujúci môže na prevzatie Tovaru splnomocniť inú osobu, pokiaľ to bude v súlade s pokynmi Predávajúceho. V takomto prípade je splnomocnená osoba povinná sa pri prevzatí Tovaru preukázať platným plnomocenstvom (originálom alebo úradne overenou kópiou) s úradne overeným podpisom Kupujúceho a je povinná originál alebo kópiu platného plnomocenstva odovzdať prepravcovi. V opačnom prípade nemusí byť Tovar Kupujúcemu odovzdaný.

5.5.       Kupujúci je povinný Tovar od prepravcu riadne prevziať. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať (a) či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou, (b) či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou a (c) či je Tovar alebo jeho obal poškodený. V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s prepravcom spísať zápis o neprijatí zásielky. V prípade, ak bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Kupujúci objednal, je Kupujúci povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať Tovar, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na Dopravné.

5.6.       V prípade prevzatia zásielky s prepravovaným Tovarom od prepravcu, je Kupujúci povinný podpísať preberací protokol. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka s prepravovaným Tovarom bola prevzatá neporušená. Daňový doklad (faktúra) slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným Tovarom. Ak Kupujúci nedôvodne odmietne prevziať Tovar alebo ho opakovane nedôvodne neprevezme, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

6.1.       Kupujúci, ktorý vo vzťahu k Predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnásť (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, do štrnásť (14) dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do štrnásť (14) dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do štrnásť (14) dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný Tovar. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

6.2.       Kupujúci svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatňuje (a) písomne na adrese sídla Predávajúceho, (b) e-mailom na adrese: info@stavebniny-stavplot.sk alebo (c) iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy. Kupujúci je na odstúpenie od Kúpnej zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí Prílohu číslo 1 týchto Podmienok.

6.3.       Kupujúci môže vrátiť Tovar (a) osobne na adrese sídla Predávajúceho alebo (b) zaslaním na adresu sídla Predávajúceho alebo (c) iným spôsobom vopred dohodnutým s Predávajúcim. Kupujúci je povinný zaslať Tovar späť alebo ho priniesť najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

6.4.       Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s dokumentáciou, obalom. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu (6.1) tohto článku (6.) týchto Podmienok, zodpovedá Kupujúci.

6.5.       Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Dopravného a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci Kupujúcemu  hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, Cenu nie je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Kupujúci preukáže, že Predávajúcemu zaslal Tovar späť.

6.6.       Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1.       Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na Kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom na diaľku na základe Objednávky a jej akceptácie podľa podmienok upravených v týchto Podmienkach. Bez ohľadu na iné ustanovenia, v prípade ak je druhou zmluvnou stranou Kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim podnikateľ, resp. osoba ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, zodpovednosť Predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho v prípade dodania Tovaru Predávajúcim v rozpore s Kúpnou zmluvou a podmienky uplatnenia nárokov z vád kúpeného Tovaru. Na reklamáciu Tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

7.2.       Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä (nie však výlučne) podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak nie je na Internetovej stránke alebo v príslušnom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých Tovaroch dvadsať (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

7.3.       V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť kúpený Tovar riadne užívaný alebo môže byť užívaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Tovar riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, Tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom Tovare. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

7.4.Kupujúci môže Tovar reklamovať (a) e-mailom na adrese: info@stavebniny-stavplot.sk alebo (b) poštou na adrese sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra, pričom v reklamácii je Kupujúci povinný uviesť: svoje identifikačné údaje, údaje Predávajúceho, opis Tovaru, ktorý Kupujúci reklamuje, popis vady Tovaru a číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka, inak je Predávajúci oprávnený reklamáciu neuznať. Kupujúci je zároveň oprávnený kontaktovať Predávajúceho na bezplatnej zákazníckej linke +421905539100 . Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.5.       Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

(a)           prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením;

(b)          znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar;

(c)           používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa;

(d)          vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom;

(e)           zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (i.e. neodborné opravy, montáž alebo úpravy),

(f)           pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený;

(g)           mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru;

(h)          neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru; a

(i)            po uplynutí záručnej doby.

7.6.       Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

7.7.       Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.8.       Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia.

7.9.       Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.10.   Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť (i.e. právo na výmenu Tovaru alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy).  V prípade reklamácie výrobku uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie do štrnásť (14) dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do štrnásť (14) dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.11.   O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

7.12.   Kupujúci je povinný na základe predchádzajúcej písomnej výzvy Predávajúceho vyzdvihnúť reklamovaný Tovar na adrese sídla Predávajúceho na najneskôr do troch (3) Pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy. Ak si Kupujúci reklamovaný Tovar v lehote podľa predchádzajúcej vety nevyzdvihne, Predávajúci je oprávnený si účtovať za každý deň omeškania s prevzatím reklamovaného Tovaru skladné vo výške 2,50 EUR (slovom: dva eurá a 50 centov).

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1.       Kupujúci zakliknutím tlačidla označeného ako „Súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkam“ udeľuje Predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v Objednávke, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov v Objednávke nemajúcich charakter osobných údajov, a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Kupujúcim a Predávajúcim podľa týchto Podmienok. Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete udeľuje Kupujúci Predávajúcemu na čas do odvolania tohto súhlasu Kupujúcim. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@stavebniny-stavplot.sk alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu sídla Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne

8.2.       Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

8.3.       Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami udeľuje Predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim,  pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

8.4.       Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v Objednávke sú pravdivé.

8.5.       Kupujúci zakliknutím tlačidla označeného ako „Súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkam“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o

(a)           identifikačných údajoch Predávajúceho;

(b)          účele spracúvania osobných údajov;

(c)           rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; a

(d)          ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

–                Predávajúci osobné údaje Kupujúceho poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov, a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom etc;

–                Predávajúci osobné údaje Kupujúceho nebude zverejňovať; a

–                Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich najmä (nie však výlučne) z ust. § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

8.6.       Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

(a)           potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;

(b)          vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;

(c)           vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

(d)          vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

(e)           opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

(f)           likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

(g)           likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; a

(h)          blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8.7.       Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

(a)           spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

(b)          využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku; alebo

(c)           poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1.       Tieto Podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke.

9.2.       Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Podmienky podľa vlastného uváženia rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú Podmienky platné v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

9.3.       Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto Podmienok je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení týchto Podmienok. V takomto prípade sa Predávajúci a Kupujúci zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

9.4.       Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a Kúpnu zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Podmienkami po dobu piatich (5) rokov. Archivovaná Kúpne zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

9.5.       Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27, Slovenská republika (www.soi.sk).

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu : prevádzkovateľ internetového obchodu www.stavebniny-stavplot.sk Stavplot s.r.o. so sídlom na ulici Ružová 182, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 46342931 , DIČ: 2023349350, telefón: +421905539100 , e-mail: info@stavebniny-stavplot.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):

Dátum objednania/dátum prijatia (*):

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

Dátum:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

V snahe o urýchlenie finančného vysporiadania prosíme o doplnenie nasledujúcich infomácií:

Číslo objednávky:

Číslo bežného účtu:

(*) Nehodiace sa prečiarknite